HLR

De flesta som hör ordet livräddning associerar detta med drunkningsolyckor och vattenrelaterade nödsituationer, men faktum är att livräddning är ett betydligt bredare begrepp som innefattar alla typer av livräddning vare sig dessa sker i vatten eller på land. Sedan ett antal år tillbaka i tiden har kurser i livräddning och HLR, på sina håll, införts som obligatoriska delar av undervisningen i skolor och på arbetsplatser runt om i landet. Effekterna av en bred livräddningskunskap bland befolkningen har inneburit att ett stort antal liv kunnat räddas. Då utbildad räddningspersonal inte kan finnas överallt, utgör medmänniskors kunskaper i livräddning skillnaden mellan liv och död i allt fler situationer.

Svenska livräddningssällskapet är den kanske mest välkända organisationen vad gäller livräddningsutbildning relaterat till vatten, även om det finns en uppsjö organisationer som verkar för att ingen skall förolyckas till följd av okunskap. Svenska livräddningssällskapet har idag ett väl utbrett arbete och arbetar i huvudsak med utbildning och förebyggande åtgärder i landets alla kommuner. Som medborgare kan man arbeta för att sprida kunskap och belysa riskfyllda områden för beslutsfattare, men kanske viktigast av allt är att man själv tillskansar sig den kunskap som krävs för att kunna hjälpa en nödställd i alla tänkbara situationer.

Under senaste decennierna har allt fler tillgodogjort sig information om hjärt-lung-räddning, HLR, vilket är en av de mest grundläggande formerna av livräddning. Den som inte är utbildad och kompetent inom sjukvård varken kan eller bör ställa diagnos gällande en persons hälsomässiga status oavsett om vederbörande visar livstecken eller inte. HLR kan i många fall vara avgörande för utkomsten av ambulans- och sjukvårdspersonals räddningsarbete. Att ge HLR kan hålla den drabbades kropp syresatt vilket markant förbättrar utsikterna för att denne skall kunna räddas och bli återställd. Ofta är HLR en stor del av livräddningen, vilken kanske föregås av att bärga den nödställde från vatten in till land.

Livräddning behöver inte alltid handla om att ge HLR och så kallade förstahjälpen-insatser utan kan också utgöras av att kasta en livboj till den som fallit i vattnet. Att rädda en person som är kontaktbar och handlingsförmögen kan vara betydligt enklare än i de fall den nödställde förlorat medvetandet. I de senare fallet krävs en större insats och kunskap från livräddarens sida, men att gripa in och göra sitt bästa är alltid bättre än att avstå till följd av okunskap inom livräddning. Dock skall alltid akutsjukvården kontaktas omedelbart då tiden från nödsituation till vård skall vara så kort som möjligt.

Använd dig av vad som finns tillgängligt i närheten

Livräddning ur vatten kan vara riskfyllt för livräddaren som kommer till undsättning. Många gånger kan den nödställde ha drabbats av panik vilket kan innebära att denne försöker ta sig upp över ytan genom att ”klättra” på livräddaren. För att minimera riskerna och undvika fler olyckor bör man därför använda sig av ”förlängda armen”. Detta innebär helt enkelt att ha någonting mellan dig och den nödställde. Vid färjelägen och badplatser finns i allmänhet en livboj att kasta ut till den som drabbats, men vid avsaknad av livboj kan ett badlakan eller en trädgren fungera som tillfälligt hjälpmedel. Simma ut till personen du skall rädda och sträck ut det föremål du har med dig till denne för att sedan bogsera in vederbörande till land. På detta vis kan du få tillräckligt utrymme för att orka bärga personen, utan att riskera din hälsa. Är personen inte vid medvetande är denna teknik svår att genomföra och en direktkontakt med personen är nödvändig. I dessa situationer föreligger dock ingen risk att du skall dras ner av den person du räddar.

Efter att ha kommit in till land är det viktigt att fortast möjligt utföra HLR samt avlägsna våta kläder vilka kan bidra till att kyla ner den olycksdrabbade. Fortsätt HLR tills sjukvårdspersonal anlänt till platsen och lämna över arbetet med livräddning till dessa.

Det kan vara till stor hjälp att ha med sig någon form av livräddningshjälpmedel, och utbudet sådana är stort. I kombination med förband och goda kunskaper inom livräddning kan du rädda en medmänniskas liv.

© 2017 A MarketPress.com Theme